ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

วันที่ลงข่าว: 20/08/13

นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก หมู่ที่ 1 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจัดให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไปให้บริการ และร่วมกิจกรรมกับประชาชนเดือนละ 1 ครั้งจนครบทุกอำเภอ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ราษฎรผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 180 ชุด และมอบข้าวสาร สำหรับเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนจำนวน 2 กระสอบ

นอกจากนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดหน่วยบริการแก่ประชาชน อาทิ การทำใบขับขี่ การทำบัตรประชาชน การตรวจสุขภาพ การวัดสายตา บริการตัดผมฟรี การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี จะทำการถ่ายทอดเสียง ตั้งแต่เวลา 09.35 – 11.00 น. จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านช้าง และบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก