ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์แก่ผู้นำตาบอด

วันที่ลงข่าว: 20/08/13

จ.ร้อยเอ็ด เผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์แก่ผู้นำตาบอด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมเรื่อง การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ แก่ผู้นำตาบอดสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายโกมล มาลัยทอง รองประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ และคณะ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา ในการสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภท ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น จากการที่ประเทศไทยการใช้อักษรเบรลล์ ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร แม้แต่ผู้ที่ใช้อักษรเบรลล์ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ ที่ยังมีทักษะการอ่านและเขียนในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายที่จะสนองพระราชประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนและผู้แทนคนตาบอด ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด ได้มีโอกาสในการเข้าถึงอักษรเบรลล์ ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับ การใช้อักษรเบรลล์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน,และเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ ได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าว เผยแพร่ให้แก่นักเรียนตาบอดและคนตาบอดทั่วไป

นายปัญญา จันทะเสน ผู้แทนคนตาบอดจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า.-การจัดอบรมนี้เป็นประโยชน์กับคนตาบอด ช่วยพัฒนาการอ่าน เขียนอักษรเบรลล์ เพราะคนตาบอดบางคนไม่มีโอกาสแม้แต่จะเรียน จึงอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ไม่ได้ หรือบางคนก็ได้เพียงเล็กน้อย การหมั่นฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ให้ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก การจัดกิจกรรมนี้ สมาคมฯใช้บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รหัสคณิตศาสตร์ อย่างถูกต้อง เพื่ออบรมให้กับผู้แทนคนตาบอดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก