ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 19/08/13

วันที่ 17 ส.ค. 56  เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสร้างถ่อใน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ รักษาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย นายสมเกียรติ ธรรมสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างถ่อใน และ นายสุพรรณ สืบสิงห์ ตัวแทนองค์กรอิสระภาคประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ท่ามกลางสักขีพยานชาวตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้พิการในตำบลสร้างถ่อน้อยและตำบลใกล้เคียงในอำเภอหัวตะพาน สร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้พิการในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและสังคม ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง และมีทักษะการดำรงชีวิต การช่วยเหลือตนเอง การประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งได้รับการช่วยเหลือ ด้านทุนและอุปกรณ์จากองค์กรภาครัฐอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และเพื่อสร้างรากฐานการทำงานเกี่ยวกับผู้พิการให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรหน่วยงานอื่นต่อไป

หลังจากนั้น นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และกล่าวต่อไปอีกว่าจะขยายศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาสผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในการใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของสังคม ให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก