ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติ งาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

วันที่ลงข่าว: 19/08/13

นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ประสบปัญหา 4 ประการ ได้แก่ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ งาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 2 และห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ พร้อมให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ประสบปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก