ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้น Mr.และ Ms.AEC ประจำจังหวัดพร้อมรับเสรีอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 15/08/13

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ หรือ AEC ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม กระทรวงฯ จึงให้ความสำคัญและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการที่นอกจากการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ยังได้เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมเองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดสัมมนาให้กับบุคลากรในทุกระดับได้มีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษามาลายู

สำหรับการสัมมนาหลักสูตร “พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้าน AEC” ในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการคัดเลือกข้าราชการในการเดินทางไปศึกษาธุรกิจในอาเซียนรวม 35 คน คือ ผู้เข้าอบรมศึกษาเส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียดนาม และศึกษาลู่ทางธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศพม่า โดยก่อนจบหลักสูตรจะต้องนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดต่อไป

เนื้อหาหลักสูตรยังครอบคลุมสาระสำคัญหลักๆ ได้แก่ 1.การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน พันธกรณีตามข้อตกลง หลักการ และพิมพ์เขียว 2.ผลกระทบและโอกาสการปรับตัวในเรื่องต่างๆตามพันธกรณีตามข้อตกลง 3.กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความพร้อมของประเทศต่างๆ และรวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศในอาเซียนเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะในประเทศนั้นๆ พร้อมทั้งศึกษาดูงานประเทศอาเซียน เพื่อให้เห็นศักยภาพและลู่ทางในการลงทุน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็น MR. AEC ประจำจังหวัดได้อย่างแท้จริง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก