ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย เฝ้าระวังและเตือนภัยต่อสถานการณ์ความรุนแรง

วันที่ลงข่าว: 15/08/13

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมทับทิม โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2556 ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ครอบครัวและชุมชนในสังคมไทยทั้งเขตเมืองและชนบท และมีสถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สตรีเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทุกระดับ ซึ่งปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่แบ่งแยกทางรายได้ ชนชั้น และวัฒนธรรม และมักเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งผลกระทบต่อสังคมทรัพย์สิน สุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ ของผู้กระทำ และคนที่อยู่รอบข้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอให้เห็นถึงภัยในสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้ ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ และมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยจัดเวทีให้ทุกภาคส่วนระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันและแก้ไขระดับนโยบายต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อาสาสมัครตามกฎหมาย , ภาคประชาสังคม เด็กและเยาวชน ในจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 130 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก