ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด

วันที่ลงข่าว: 15/08/13

ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประชาชนในจังหวัดอ่างทองทั้ง 7 อำเภอ 60 ตำบล 432 หมู่บ้าน ในปี 2556 ปรากฏว่า จังหวัดอ่างทอง มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในเขตชนบท จำนวน 45,584 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 149,453 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 42 % รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จำนวน 76,412 บาท มีรายจ่ายต่อคนต่อปี จำนวน 43,491 บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จึงจัดประชุมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด ในวันนี้ (14 ส.ค.56) เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้ดียิ่งขึ้น โดยนายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดการประชุมและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ ดีเด่น จำนวน 7 คน ที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท เอาใจใส่ ทำให้จัดเก็บข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน อำเภอละ 1 คน

นายอัศวิน หนูจ้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2556 สะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตของคนอ่างทองในเขตชนบท ดังนี้ ด้านสุขภาพอนามัยพบว่า เด็กแรกเกิดผ่านเกณฑ์น้ำหนักมาตรฐาน คนในครอบครัวกินอาหารปลอดภัยและมีการใช้ยาอย่างเหมาะสม, ด้านการมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพบว่า ส่วนใหญ่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดปี 99 % ด้านการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ 99.9 % , ด้านอาชีพและรายได้พบว่า คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีถึง 99.5 % และด้านสังคม ผู้สูงอายุและคนพิการในจังหวัดอ่างทองได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว ภาครัฐ องค์กรการกุศล ครบถ้วนทุกคน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก