ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขอนแก่น

วันที่ลงข่าว: 15/08/13

นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขอนแก่น ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ขั้น 2 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น โดยจังหวัดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานอนุกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของโครงการ จัดอันดับความสำคัญ โครงการโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของขอนแก่น เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการอำนวยการฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณและเร่งดำเนินการโครงการภายในวันที่ 1 กันยายน 2556

ในการพิจารณาวันนี้ เป็นประเภท สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน งบประมาณโครงการไม่เกิน 2,000,000 ล้านบาท พิจารณจำนวน6 หน่วยงาน 7 โครงการเป็นเงิน10 ,562,700 บาท เรียงลำดับดังนี้ คือสามาคมคนตาบอดกระนวน 2 โครวงการ 1ส่งเสริมเลี้ยงปลา,ดุกบ่อซีเมนต์ 369,200 บาท 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 193,500 บาท 3 สมาคมเวียงสร้างสรรค์เพื่อเด็กและผู้พิการ พัฒนาเด็ก เยาวชนชุมชนตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ งบ 2ล้านบาท 4.มูลนิธิน้ำลุคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ส้วยสายบาตร อ.กระนวนและลุ่มน้ำเซิน อ.ภูผาม่าน งบ 2 ล้านบาท 5.สหกรณ์โคนมขอนแก่น งบ 2 ล้านบาท 6.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรและพืชพลังน้ำภาคอีสาน อ.หนองเรือ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ งบ 2 ล้านบาท 7.สมาคมนิติศาสตร์ สัมพันธ์ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร 2 ล้านบาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก