ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ลงข่าว: 15/08/13

จ.จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว

ที่โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2556 โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในภูมิภาค

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวถวายพระพร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯไว้ในพระราชานุเคราะห์ และโอกาสเดียวกันทางจังหวัดได้จัดบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการแก่ประชาชนพร้อมกันด้วย มีการมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย สำนักงานเหล่ากาชาดบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา และรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการจักรยานเรียนดี สำหรับพื้นที่ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการให้จังหวัดสนับสนุนช่วยเหลือประกอบด้วย ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากอำเภอสอยดาวไม่มีแม่น้ำสายใหญ่และแหล่งน้ำที่มีอยู่เป็นคลองสายสั้นๆ จึงไม่มีน้ำเก็บไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งปัญหาเส้นทางการคมนาคม ถนนส่วนใหญ่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อขาดงบประมาณในการซ่อมแซม การเดินทางของเกษตรกร ประชาชน ในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี มีการให้บริการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการอุดฟัน ถอนฟัน บริการทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส ขึ้นทะเบียนทหาร ต่อใบอนุญาตขับขี่ ต่อทะเบียนรถ ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ และมีการจดทะเบียนคนพิการ การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้า โอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถจักยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ บริการตัดผมและเสริมสวย บริการทำหมัน สุนัข และแมว ซึ่งการออกหน่วยในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก