ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/08/13

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในสังคมร่วมกัน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ในหัวข้อ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนท์บุรี เพื่อเปิดโอกาสและพื้นที่ทางสังคมสำหรับคนพิการ ให้สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการยอมรับของคนในสังคม การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การจ้างงานอย่างเสมอภาค เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของกฎหมายในสังคมอย่างเป็นธรรม โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา คนพิการ และประชาชนทั่วไปรวมกว่า 400 คน เข้าร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในสังคมร่วมกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก