ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลี้ยงอาหารเด็กพิการเนื่องในวันแม่

วันที่ลงข่าว: 13/08/13

ที่โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล  เลขที่ 164 / 164 หมู่ 16 ซอย ศรีชาพันธุ์ 26 ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมฅนข่าวขอนแก่น โดยมีนางเพชรรัตน์ ไชยกาล ประธานชมรมฯ และเครือข่ายประกอบด้วย บริษัทฟินิค พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ เอส ซี จี  สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาขอนแก่น โดยกิจกรรมภาคเช้าจัดให้มีพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน จากนั้นร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเด็กที่มีความพิการ พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์กีฬา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้มีผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหาร

 

สำหรับโรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล จังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้บริการฟื้นฟู และจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาแบบไป - กลับแก่นักเรียนพิการอายุระหว่าง 3 - 18 ปี  โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สร้างโอกาสทักษะการดำรงชีวิต และพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง ปัจจุบันโรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล มีนักเรียนที่มีความพิการใน 5 ประเภทรวม 91 คน แยกเป็นเด็กที่มีความพิการทางร่างกาย 13 คน    ความพิการทางสติปัญญา 40 คน  เด็กมีความพิการซ้ำซ้อน 30 คน ความพิการทางออทิสติก 7 คน และเด็กมีความพิการทางการได้ยิน 1 คน ซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลพิเศษโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนเฉพาะทาง

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 13 สิงหาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก