ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มรม.ปรับคุณภาพเออีซี หนุนวิจัย 'คอมพ์ศึกษา'

วันที่ลงข่าว: 07/08/13

ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า จากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุให้การวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่ครูพึงปฏิบัติ เนื่องจากมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครู อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการพัฒนารูปแบบงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจทิศทางการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ในอนาคตนั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 

 

 

 

มรม. เล็งเห็นความสำคัญของการสัมมนาทิศทางการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 จึงจัดโครงการสัมมนาทิศทางการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ คาดหวังให้ได้แนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 7 สิงหาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก