ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ มอบขาเทียมพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ลงข่าว: 06/08/13

วันที่ 5 ส.ค. 2556  ที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากการนำของ รศ.นพ. เทิดชัย ชีวะเกตุ เลขามูลนิธิฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนคนพิการที่ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท สามารถได้รับบริการรับขาเทียมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อให้คนพิการดังกล่าวสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้

ทั้งนี้ เพื่อถวายเป้นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี สำหรับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานพระองค์แรก ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิฯทีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานกำเนิดขึ้มมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการที่ด้อยโอกาสและยากไร้ทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่า และไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา มูลนิธิฯได้ออกหน่วยบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนแล้ว จำนวน 124 ครั้ง จาก 57 จังหวัด ทำขาเทียมมอบคนพิการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 29,674 ขา

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก