ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นนทบุรี อบรมผู้ปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาร่วมกับทางตำรวจ

วันที่ลงข่าว: 30/07/13

นางพัชรี อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบการให้บริการระบบ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมอย่างเต็มองค์รวม และดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความคุ้มครองอย่างสะดวก และรวดเร็วในการขอรับความช่วยเหลือ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ 3 ช่องทาง คือ แจ้งด้วยตัวเองโดยตรงที่ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ หรือฮอตไลน์ 1300 และที่ เว็บไซต์ www.osccthailand.go.th

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดนนทบุรีได้จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้ว พร้อมกันนี้ก็ได้จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาร่วมกับทางตำรวจ ดังนั้น หากประชาชนประสบปัญหาใน 4 ประเด็นปัญหา ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถแจ้งได้ 3 ช่องทางดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก