ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอบเครื่องช่วยฟังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบหูทิพย์ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 61 พรรษา

วันที่ลงข่าว: 30/07/13

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิรางกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเครื่องช่วยฟังโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบหูทิพย์ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในวโรกาส พระชนมพรรษา ครบ 61 พรรษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถรับฟังเสียงได้อย่างเป็นปกติสุข

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้พิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย จำนวน 4,580 คนคิดเป็นร้อยละ 12.93 ของผู้พิการทุกประเภทและขอรับการช่วยเหลืออยู่ประมาณ 1,700 ราย ซึ่งผู้บกพร่องทางการได้ยินเหล่านี้ มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางการได้ยินด้วยการใช้เครื่องช่วยฟัง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติสุขในสังคมเหมือนบุคคลทั่วไป

การจัดพิธีมอบเครื่องช่วยฟังในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 326 คน ซึ่งเป็นราษฎรตัวแทนจาก 14 อำเภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การได้ยินดีเมท สาขาจังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก