ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษสุรินทร์ อบรมบุคลากรทางการศึกษาที่มีเด็กมีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 29/07/13

ศูนย์การศึกษาพิเศษสุรินทร์ อบรมบุคลากรทางการศึกษาที่มีเด็กมีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ในการส่งเสริมและบริการให้เด็กมีศักยภาพเทียบเด็กปกติ 

วันที่่  27 ก.ค. 56 ที่โรงรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ศูนย์การพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้มีการอบรม ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 รวมถึงโรงเรียนเอกชน และ กศน. กว่า 550 คน ที่มีเด็กมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา อาทิ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ที่มีอยู่กระจายไปตามสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการของจังหวัดสุรินทร์ให้ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ โดยอาศัยการดูแลและช่วยเหลือจากบุคลากรทางการศึกษา ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษาเหล่านี้ ในการที่จะพัฒนาความสามารถของเด็ก ทั้งผ่านสื่อการเรียนการสอน และแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯได้รับเกียรติจาก นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ 

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมอีกอย่างก็เพื่อที่จะค้นหา รวบรวมข้อมูลคนพิการภายในเขตพื้นที่บริการ วางแผนการช่วยเหลือตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ตลอดจนการจัดการศึกษาตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ครู อาจารย์ ได้มีแนวทางที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่อง ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งถึงแม้เด็กบางคนจะยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป หรือแม้กระทั่งจะช่วยเหลือตนเองได้บ้าง แต่ก็ยังคงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการศึกษาจะต้องเข้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก