ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการเคลื่อนที่ออกให้บริการสังคมประจำปี 2556 ที่ จ.สุรินทร์

วันที่ลงข่าว: 19/07/13

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการเคลื่อนที่ออกให้บริการสังคมประจำปี 2556 ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการ ดูแล ทุกข์สุขของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (18 ก.ค. 56) โครงการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ ที่โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมืองสุรินทร์ มีนายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยนายประสิทธิ์ มีช้าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายการ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีบทบาทในการที่จะพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิ ดูแลประชาชนในทุกช่วงวัย ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะออกจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการนำบริการด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผุ้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนเอง

สำหรับภายในงานยังเป็นการนำนโยบายต่างๆ ด้านสังคมของรัฐบาลมาเผยแพร่พร้อมทำความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบหรือเข้าถึง อันจะเป็นการตอบสนองแก่หน่วยงานและประชาชนอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการจัดให้มีกิจกรรมและบริการต่างๆ ได้แก่ การจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การแสดงเต้นระบำของผู้สูงอายุ การแสดงจินตลีลาของนักเรียน การกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย อาทิ กิจกรรมสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจสีขาว การอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ เป็นต้น และทั้งหมดยังได้รับมอบกล้าไม้ ตลอดจนร่วมกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก