ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.สุรินทร์ จัดงานกระทรวงเคลื่อนที่บริการทางสังคมให้กับประชาชน

วันที่ลงข่าว: 19/07/13

วันที่ 18 ก.ค.56 ที่โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมืองสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ จัดงานกระทรวงเคลื่อนที่บริการทางสังคม ประจำปี 2556 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จากนั้นได้นำผู้ร่วมงานกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และมอบเงินสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแก่ อบต.คอโค อ.เมือง มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน มอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนส่วนราชการ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ

ด้านนายประสิทธิ์ มีช้าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมมากขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมและบริการต่างๆ ได้แก่ การจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การแสดงเต้นรำวงกงก้าของผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุบายไม่รู้โรย การแสดง TO BE NUMBER ONE และการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านจากโรงเรียนราชมงคล นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย อาทิ กิจกรรมสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจสีขาว การอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก