ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.สุรินทร์ จัดงานกระทรวงเคลื่อนที่บริการทางสังคมให้กับประชาชน

วันที่ลงข่าว: 18/07/13

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดงานกระทรวงเคลื่อนที่บริการทางสังคม ประจำปี 2556 มุ่งให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม

นายประสิทธิ์ มีช้าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ จัดงานกระทรวงเคลื่อนที่บริการทางสังคม ประจำปี 2556 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และให้ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานของกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีการจัดให้มีกิจกรรมและบริการต่างๆ ได้แก่ การจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การแสดงเต้นระบำของผู้สูงอายุและการแสดงจินตลีลาของนักเรียน การกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย อาทิ กิจกรรมสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุรินทร์และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจสีขาว การอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก