ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชุมพรอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

วันที่ลงข่าว: 18/07/13

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีกระบวนการเชื่อมโยงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ประสบปัญหาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สายด่วน 1300 เข้ามาบริหารจัดการ

วันนี้ ( 17 ก.ค. 2556) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมือง จ.ชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เฝ้าระวังเตือนภัยความรุนแรงในระดับพื้นที่ และการจัดสมัชชาเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยรับเกียรติจาก นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายวิโรจน์ แจ้งพลอย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายวิโรจน์ แจ้งพลอย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการดำเนินงานช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ประสบปัญหา 4 ปัญหาหลัก ได้แก่ 1.ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) 2.การค้ามนุษย์ 3.แรงงานเด็ก และ 4 การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อย่างเป็นองค์รวมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงการดำเนินงานในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ เพื่อให้บริการผู้ประสบปัญหาและประสานการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ "OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม" ซึ่งจะทำหน้าที่ รับแจ้งเหตุ เบาะแส ประสานส่งต่อและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างเป็นระบบ

ด้านนายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ของเอเชีย ปัญหาการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ประเมินว่าประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 watch list หมายถึงระดับที่ต้องมีการจับตาดูว่ามีความพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่ ปัญหาแรงงานเด็ก กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการะบุว่า สินค้าที่ผลิตจากไทยมีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 สินค้า ได้แก่ กุ้ง เครื่องนุ่งห่ม อ้อย สื่อลามก และปลา และปัญหาการใช้ความรุนแรง ที่พบว่า ทุก 20 นาที จะมีเด็กหรือสตรีถูกทำความรุนแรง 1 ราย

รองผู้ว่าฯ จังหวัดชุมพร กล่าวต่อว่า สังคมคุณภาพของคนชุมพร โดยเฉพาะ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ นับวันจะตกเป็นเหยื่อของสังคมยุคโลกาภิวัตรและนำไปสู่ปัญหาสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นคนชุมพรต้องร่วมมือ ร่วมใจกันในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม พบเห็นต้องแจ้งเหตุ ประสานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแจ้งทางสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งด้วยตนเอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร หรือแจ้งผ่านเว็บไซด์ www.osccthailand.go.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก