ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.มหาสารคาม เปิดศูนย์รองรับการฝึกอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 18/07/13

นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิศิษฐ์ เดชเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และนายสุรสิทธิ์ ประเสริฐแก้ว นายกสมาคมคนพิการเพื่อการพัฒนาอาชีพ จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันเปิดป้ายศูนย์การศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างศูนย์ฯดังกล่าว

นายกสมาคมคนพิการเพื่อการพัฒนาอาชีพ จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการจังหวัดมหาสารคาม แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น การนวดแผนไทย โหราศาสตร์ โดยมีผู้พิการที่ผ่านการศึกษาเรียนรู้มาแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกอบรม เชื่อว่าเมื่อผ่านการเรียนรู้แล้วผู้พิการจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านธาดา ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก