ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.จันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอ.เมือง

วันที่ลงข่าว: 17/07/13

จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยนำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้ ( 16 ก.ค. 56 ) นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ จากท้องถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โอกาสเดียวกันนี้ สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน สำนักงานเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ

สำหรับโครงการดังกล่าว จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการให้บริการต่างๆ เช่น บริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยา บริการอุดฟัน ถอนฟัน บริการทำบัตรประชาชน จดทะเบียนสมรส ขึ้นทะเบียนทหาร ต่อใบอนุญาตขับขี่ ต่อทะเบียนรถ ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย ชี้แนะความรู้เรื่องแรงงาน หลักประกันสังคม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ และมีการจดทะเบียนคนพิการ การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้า โอท็อป สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ รถจักยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ บริการตัดผมและเสริมสวย บริการทำหมัน สุนัข และแมว ซึ่งการออกหน่วยในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก