ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการพัฒนาเมือง จ.นครศรีธรรมราช เสนอโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 11 โครงการงบกว่า 50 ล้านบาทให้คณะกรรมการพิจารณา

วันที่ลงข่าว: 17/07/13

จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาโครงการพัฒนาเมือง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ได้เสนอโครงการที่มีคุณสมบัติเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงาน 11 โครงการ รวมกว่า 50 ล้านบาท

ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง มีแนวคิดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมือง ในการที่จะคิดและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่งผ่อนคลายให้ประชาชน ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมือง การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ที่เริ่มจากการพัฒนาตามความต้องการของคนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมมือกัน ส่งผลกระทบทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ สถานการณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกัน รับมือ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยรัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย และ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ชื่อ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด ตามคำสั่งที่ 9/2556 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ทำหน้าที่ พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นในการพิจารณา ให้คะแนน พร้อมเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหน เรียงลำดับโครงการตามคะแนน รวมทั้งรับผิดชอบการดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ มีผู้เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณา 13 โครงการ เข้าหลักเกณฑ์ เพียง 13 โครงการ แยกเป็นโครงการที่ไม่มีลักษณะงานก่อสร้าง 5 โครงการได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตเครื่องแกง ชุมชนกรแก้ว ต่อยอดจากโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว โครงการ ดิน ต้นไม้ ชุมชน หมู่บ้านศาลาบางปู เทศบาลเมืองปากพูน โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุสู่สุขภาพดี มีศักยภาพ เทศบาลเมืองปากพนัง โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและผู้พิการ ของกลุ่มแกนนำ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง และโครงการธนาคารขยะเสริมพลังสร้างสุขภาพ ชุมชนต้นหาด วัดรัตนาราม เทศบาลเมืองปากพนัง ส่วนโครงการที่เป็นลักษะงานก่อสร้าง 6 โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนปากพนังฝั่งตะวันตก โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพร ชุมชนเปรมประชา เทศบาลเมืองทุ่งสง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองท่าแพ 2 ฝั่ง ชุมชนท่าแพใต้ เทศบาลเมืองทุ่งสง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยาน บ้านในหวัง ริมคลองท่าแพ และ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 11 คน ในโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมงบประมาณ 50.3 ล้านบาท ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียด รวมทั้งคาดว่าอาจต้องมีการให้ผู้เสนอโครงการได้นำเสนอความเป็นไปได้ และสำรวจพื้นที่จริง และบริบทโดยรอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ สามารถขับเคลื่อนไปได้ และเกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก