ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ชัยนาทชี้แจงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 12/07/13

จ.ชัยนาทชี้แจงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย

 

นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดการประชุมชี้แจงโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย ที่ห้องบุษราคัม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ.เมืองชัยนาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้การต้อนรับ 

 

ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) และหัวหน้าคณะทำงานโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ อบต./เทศบาล ศูนย์ประสานงานสุขภาพประชาชน และ อสม. จำนวนกว่า 200 คน 

 

ทั้งนี้ความพิการแต่กำเนิดเป็นภาวะที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มอาการดาวน์ ภาวะหลอดเลือดประสาทไม่ปิด ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ภาวะแขนขาพิการแต่กำเนิด และภาวะกล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมดูเชน ประกอบกับข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม และสอดคล้องกับการช่วยเหลือดูแล ป้องกันและรักษาทารกดังกล่าว การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้เกิดการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รวมทั้งเดินหน้าดำเนินการให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพตามปัญหาที่พบต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก