ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สระแก้วจัดโครงการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 12/07/13

วันที่11 ก.ค.56 ที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว นายศิระพจต์ จิรยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางสาวบุญชู มั่งคั่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

นายศิระพจน์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เปิดเผยว่า การสร้างความเข้าใจวิธีการดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้พิการสำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และอบรมภาษามือเบื้องต้น การดูแลและการให้ความรู้ทางด้านสิทธิ์แก่ผู้พิการ ผู้ปกครองผู้พิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลคนพิการ นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้พิการได้มีการติดต่อสื่อสารเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม ทางวิทยาลัยชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

 

ดร.สิทธิชัย พุฒิกลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากสถิติการจดทะเบียนคนพิการ ปี 2537 – 2554 ของจังหวัดสระแก้ว มีจำนวนผู้พิการทั้งสิ้น 13,067 คน ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ กำหนดประเภทความพิการไว้ 6 ประเภท และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ได้กำหนดไว้ 9 ประเภทนั้น ผู้พิการเหล่านี้ มีความต้องการได้รับการพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคมและครอบครัว วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยตัวเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการเข้าค่ายครอบครัวผู้พิการซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ให้กับผู้พิการและผู้ดูแล พร้อมทั้งการจัดทำสื่อสำหรับช่วยผู้พิการ โดยมีครอบครัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน 120 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก