ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯนนทบุรี แนะพัฒนาชุมชนรวบรวมข้อมูล จปฐ.ให้เกิดประโยชน์กับผู้นำไปใช้ให้มากที่สุด

วันที่ลงข่าว: 12/07/13

นายสุรพล วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดประชุมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เพื่อจัดทำเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด และนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทระดับจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนรับทราบ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนำข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2 ค ไปใช้ประโยชน์กว้างขวาง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน ซึ่งเครื่องชี้วัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) มีจำนวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีตัวชี้วัดที่ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ 100 % จำนวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 มีเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ตัวชี้วัดที่ 2 มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตัวชี้วัดที่ 17 มีเด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตัวชี้วัดที่ 18 มีเด็กที่จบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ตัวชี้วัดที่ 23 มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี ตัวชี้วัดที่ 28 มีคนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ และตัวชี้วัดที่ 29 มีคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือ จำนวน 22 ตัวชี้วัดครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ และมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูล จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า ข้อมูล จปฐ. ทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน สามารถนำไปวางแผนพัฒนา ตัดสินใจ ได้ตรงกับปัญหาที่ประชาชนต้องการ จึงให้สำนักงานพัฒนาชุมชนรวบรวมข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์กับผู้นำไปใช้ให้มากที่สุด 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก