ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มบส.จัดบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน เตรียมน.ศ.-บุคลากรเพียบองค์ความรู้มุ่งสากล

วันที่ลงข่าว: 04/07/13

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) แจ้งถึงโครงการ "บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดประตูสู่อาเซียน" ซึ่งสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับสาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบส. จัดขึ้น ว่า สืบเนื่องจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล รวมถึงให้สอดคล้องกับพันธกิจในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในประเทศ กลุ่มอาเซียนและระดับโลก เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัย นักวิชาการดีเด่นระดับสากล และพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ภาษานานาชาติที่ส่งเสริมการเรียนรู้/วิจัยเกี่ยวกับภาษาทุกภาษา โดยเฉพาะภาษาเศรษฐกิจและภาษาการอาชีพ และที่สำคัญคือการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์อาเซียนศึกษา

 

รายงานข่าวเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ ของประชาคมอาเซียน การดำเนินชีวิตในสังคมโดยรวม รวมถึงส่วนได้ส่วนเสียที่ประชาชนคนไทยต้องรับทราบ

 

รายงานข่าวระบุว่า โครงการดังกล่าวกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น 3 ระยะ กล่าวคือระยะที่ 1 เรื่อง "ปฐมบท : บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่อาเซียน" เพื่อนำเสนอข้อมูลและวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมบส. ต่อการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน และการประสานความร่วมมือและต่อยอดองค์ความรู้กับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการดำเนินงานระยะที่ 2 เรื่อง "สวัสดีห้องภาษา เสวนาเรื่องอาเซียน" ว่าด้วยการจัดอบรมภาษาอาเซียนในระดับการสื่อสารเบื้องต้น เพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงความเป็นภูมิภาคนิยม และการดำเนินงานระยะที่ 3 เรื่อง "รู้จักคน รู้จักตน รู้จักอาเซียน" เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยจัดกิจกรรมเสวนา นิทรรศการความรู้ และกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน โดยทุกกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2556 นี้

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 4 กรกฏาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก