ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น 4 ปัญหาหลัก

วันที่ลงข่าว: 04/07/13

พม.อบรมผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เน้น 4 ปัญหาหลัก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

วันนี้ (3 ก.ค.2556) ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับพื้นที่ (ครู ข.) โดยมีนางอนุสรณ์ อินทร์กำแพง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรม พร้อมมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กร มูลนิธิ ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ซึ่งในการอบรมจะให้ความรู้ความเข้าใจทั้ง 4 ปัญหาหลัก เน้นการปฏิบัติการใช้งานระบบ OSCC Application และการแจ้งเหตุ/เบาะแส 4 ช่องทาง ได้แก่ แจ้งด้วยตนเอง สายด่วน 1300, เว็บ www.osccthailand.go.th และ mobile application

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า รัฐบาล โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ประสบปัญหา 4 ปัญหาหลัก ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อย่างเป็นองค์รวม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มปัญหาที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม ด้วยจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองธุรกิจ มีโรงงานมาก มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก