ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ลงข่าว: 04/07/13

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา หรือ RVP Road Safety Camp เพื่อปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยในระดับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2556) เวลา 09.00 น. นายไพศาล สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP Road Safety Camp ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การป้องกันอุบัติภัยและการลดอุบัติเหตุไม่ใช่หน้าที่ของผ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน และทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจ และร่วมแรงกันอย่างแท้จริง ในแต่ละปีประเทศไทยได้รับความสูญเสียทั้งในด้าน ทรัพย์สิน และทรัพยากรมนุษย์ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการใช้รถ บางรายต้องเสียชีวิต และบางรายต้องพิการไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถทำให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายปีละประมาณ แสนล้านบาท โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งปี 2549 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 โรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเขตบ้านบ่อ โรงเรียนวัดคลองตัน และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วทั้ง 4 โรงเรียน

นายไพศาลฯ กล่าวเพิ่มเติม ว่าโครงการ RVP Road Safety Camp เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัย ในระดับเยาชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อันเป็นกำลังของประเทศ ในอนาคตต่อไป

ยุทธศาสตร์ 5 E ได้แก่

Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย

Engineering การปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจร

Emergency การให้การช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน

Evaluation การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล

Education การให้การศึกษาเรียนรู้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก