ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 มอบเงินสงเคราะห์ให้เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน และผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 04/07/13

วันที่ 3 ก.ค. 56 นายเสริมพล นิยมพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 มอบเงินสงเคราะห์ให้เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด ซึ่งศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเสม็ดร่วมกันจัดขึ้น ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 กล่าวว่า การมอบเงินสงเคราะห์ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวที่ขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านจำนวน 19 ราย ครอบครัวผู้ติดเชื้อฯ จำนวน 5 ราย ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 9 ราย รวมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูกลุ่มผู้พิการ จำนวน 5 ราย รวมเงินสงเคราะห์ที่มอบในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 57,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้บุคคล และครอบครัวของคนกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามทางศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 จะได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวในการสร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มบุคคลาเหล่านี้ สามารถยังชีพอยู่ในสังคมได้เช่นบุคคลปกติทั่วไป ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนพบกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมขาดแคลนที่พึ่ง สามารถประสานเพื่อนำสู่การให้ความช่วยเหลลือมายังศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 15 จังหวัดตราด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก