ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กมธ.การพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรีที่ยังขาดประสิทธิภาพ

วันที่ลงข่าว: 03/07/13

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา พบปัญหาการขับเคลื่อนบทบาทสตรียังขาดประสิทธิภาพ พร้อมขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ชัดเจน

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เลขานุการประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนะไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่ละจังหวัด เนื่องจากพบว่า ได้มีการขับเคลื่อนไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งการปล่อยเงินกู้ยืมยังไม่มากเท่าที่ควร ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ คณะกรรมการระดับตำบลที่เป็นคณะกรรมการเงินกองทุนในระดับตำบล ไม่มีความรู้ในการกลั่นกรองโครงการ ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มในปี 2557 ไปดำเนินการในเรื่องใด คณะกรรมาธิการฯ จึงเสนอให้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ชัดเจนโดยมีกฎหมายรองรับ นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับรองปลัดกระทรวงฯ เกี่ยวกับการเร่งรัดให้มีการออกพระราชบัญญัติเรื่องกองทุนพัฒนาผู้สูงอายุ โดยให้คณะกรรมาธิการฯ ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้ขับเคลื่อนให้รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ ยังชื่นชมกระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 99 ศูนย์ ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน ได้สำเร็จภายใน 4 เดือน ตามกำหนดตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมบริการหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านอาชีพ ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพกายและจิต และรวมไปถึงมีการจัดอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก