ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พอช.หนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ลงข่าว: 01/07/13

พอช.ยันกองทุนสวัสดิการชุมชนลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำปีนับแสนล้านบาท

 

นายอัมพร แก้วหนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเปิดเผยว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นจะเป็นทางออกปัญหาภาระด้านงบประมาณในการจัดสวัสดิการต่างๆของรัฐบาลอาทิ การเรียนฟรี ซึ่งใช้งบประมาณประมาณปีละ ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท สวัสดิการข้าราชการประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ ล้าน การรักษาพยาบาลฟรีปีละกว่า 100,000 ล้านบาท และประกันสังคม ปีละ 27,000 ล้านบาท ซึ่งเงินช่วยเหลือเหล่านี้จะหายไปทุกปีเป็นหมื่นๆล้าน และไม่มีความยั่งยืน

               

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนจัดสวัสดิการทุกประเภทแก่สมาชิก  ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ภัยพิบัติ ที่อยู่อาศัย อาชีพ สาธารณะประโยชน์ วัฒนธรรมประเพณี แก้ปัญหาหนี้สิน ฯลฯ โดยสมาชิกกองทุนกว่า 3.4 ล้านคนนั้นร้อยละ23 เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๙ เป็นเด็กและเยาวชน มีผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเป็นสมาชิกกองทุนกว่า 100,000 คน ซึ่งหากรัฐโอนภารกิจการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เหล่านั้นให้กองทุนชุมชน โดยอุดหนุนเงินปีละไม่กี่พันล้านในระยะแรก ต่อไปเมื่อกองทุนสามารถพึ่งตนเองได้ ก็ไม่ต้องพึ่งภายนอกอีกต่อไป

ที่มาของข่าว หนังสืิอพิมพ์โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก