ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอรัษฎา จัดโครงการดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัยให้อบอุ่น

วันที่ลงข่าว: 01/07/13

นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอรัษฎามีผู้สูงวัยจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้แม้ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว แต่มิได้สร้างความสุขและความอบอุ่นให้แต่อย่างใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจ อำเภอรัษฎาเห็นว่าผู้สูงอายุทุกคนเปรียบเสมือนพระอรหันต์ประจำบ้าน สมควรที่ลูกหลานต้องกราบไหว้บูชาและปรนนิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง การกราบไหว้บูชาและปรนนิบัติ ก็คือการดูแลท่านให้มีความอบอุ่นใจและมีกำลังใจในการดำรงชีวิต อำเภอรัษฎาจึงได้กำหนดให้มีโครงการดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัยให้อบอุ่นอำเภอรัษฎา โดยนายอำเภอจะออกไปพบปะเยี่ยมเยียนในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดที่บ้านพร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลังจากนั้นจะนำคณะที่ปรึกษานายอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยพ่อค้า คหบดี ที่มีจิตใจกุศล จัดหาสิ่งของออกไปเยี่ยมเยียนอีกครั้ง ถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจและสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก และโครงการนี้จะทำไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนและหมุนเวียนต่อไปอีก

เท่าที่ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนมาแล้วหลายสิบคน ได้สร้างความยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้สูงวัยและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่พบเห็น นับว่าโครงการดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงวัยให้อบอุ่นอำเภอรัษฎานี้ เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก