ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมร่วมบริจาคดวงตาประจำปี 2556

วันที่ลงข่าว: 24/06/13

วันที่  21 มิ.ย.56   ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตา การเจรจา และจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2556 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการเจรจาขอดวงตาบริจาคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนรู้เทคนิคการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย สืบเนื่องมาจากปัจจุบันศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กำลังประสบปัญหาสำคัญใน การขาดแคลนดวงตาบริจาค เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาอย่างเร่งด่วน โดยปัจจุบันพบว่า ยังมีผู้ป่วยรอรับบริจาคดวงตา และรอรับการผ่าตัดอยู่ 7,683 ราย ด้วยกัน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา , ความรู้ทางตาและคุณค่าของดวงตาบริจาค , สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตาและทายาท , เทคนิคการเชิญชวนประชาชนให้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา, เทคนิคการจัดเก็บและคัดแยกดวงตา

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนดวงตาบริจาคว่า ขณะนี้ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อขยายเครือข่ายจำนวนผู้บริจาคดวงตาให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกำหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์บริการดวงตาแห่งชาติ ปี 2556 ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การเป็นศูนย์กลางในการบริการดวงตาให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจร และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคดวงตา สามารถแสดงความจำนงขอบริจาคดวงตาได้ที่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 7 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ โทรศัพท์02-2564039-40,02-2514200-1 (สายตรง) หรือที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก