ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สปสช.จับมือชมรมสาธารณสุขขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตำบลหวังคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

วันที่ลงข่าว: 21/06/13

 สปสช. ชมรมสาธารณสุข กลุ่มหมออนามัย ร่วมขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตำบล ด้วยเหตุใกล้ชิดพื้นที่ ระบุกองทุนฯจะช่วยลดอัตราการถูกทอดทิ้งของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลครอบคลุมขึ้น เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเรื้อรัง หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนได้

       

       นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2549 สปสช.มีนโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ที่สนับสนุนให้ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สมัครเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนมากถึง 646 แห่ง จาก อปท.ทั้งหมดในพื้นที่ 649 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.40 ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในระดับดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นเจ้าของการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกันพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 ผลการดำเนินงานดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จในท้องถิ่นชุมชนนั้นได้รับความร่วมมือจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย โดยมีการระดมแกนนำสาธารณสุขอำเภอ ภายใต้ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางการดำเนินงานส่งผลให้เกิดความร่วมมือในชุมชนรวมขับเคลื่อนส่งผลให้เกิดมีประสิทธิภาพในพื้นที่

       

       “จากการระดมแกนนำสาธารณสุขอำเภอ เป็นแกนหลักในการสร้างแนวคิดและทิศทางการดำเนินงานของกองทุนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับงานด้านสุขภาพชุมชนเป็นนโยบายสาธารณสุขของทุกพื้นที่ ให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืน ที่สำคัญเน้นบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความซ้ำซ้อน มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข และเมืองไทยแข็งแรง เน้นการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยบริการในพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้เกิดระบบที่ยั่งยืน และสร้างกิจกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้โดยไม่เป็นภาระทางสังคม ลดปริมาณการถูกทอดทิ้ง และลดปริมาณการเกิดโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการสร้างระบบสุขภาพชุมชน” ประธาน อปสข.กล่าว

       

       ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยมีชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคกลาง เขต 4 สสจ.ปทุมธานี สสจ.สระบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสี่ จ.ปทุมธานี สปสช.เขต 4 สระบุรี และนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย สำนักงานสาธารสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางระดมแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก