ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก เน้นแก้ปัญหา 4 เรื่องสำคัญ

วันที่ลงข่าว: 21/06/13

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก เน้นแก้ปัญหา 4 เรื่องสำคัญ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 10 ปี พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กลไกความหวัง กับการคุ้มครองเด็ก” เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 76 จังหวัด และคณะทำงานพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก นักบริหาร นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 500 คน โดยนายวิเชียร กล่าวว่า ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กในภาวะเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดสำคัญของความก้าวหน้า อีกทั้งประเทศไทยยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กของภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบาย การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เช่น การรับเป็นภาคีพิธีสารของสหประชาชาติ เพื่อให้เด็กได้รับความยุติธรรมระดับสากล โดยให้เด็กและผู้แทนเด็ก สามารถแจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิ ต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ด้วยนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยผลการประชุมครั้งนี้ จะนำข้อสรุปผลไปกำหนดทิศทางการดำเนินงานสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก