ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ลงข่าว: 20/06/13

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เช้าวันนี้ (19 มิ.ย.56) เวลา 09.00 น. นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านม่วง ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอปทุมรัตต์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับพระราชทานพระอนุญาตเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ลำดับที่ 53 ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2554 และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ ตลอดจนการศึกษา ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ให้บริการวันนี้ ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จำนวนกว่า 34 หน่วยงาน สำหรับตำบลดอกล้ำ ประชาการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แบ่งการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน 1,750 หลังคาเรือน ประชากร 7,788 คน มีโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนประถม 5 แห่ง วัด 10 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง อบต. 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกล้ำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาจ่อย ในรอบปีที่ผ่านมาประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยจากโรคปวดกล้ามเนื้อ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดการให้บริการ จากนั้น ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 5 คัน ถุงยังชีพ จำนวน 30 ถุง ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 30 อันจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอกล้ำ และหมู่บ้านตำบลใกล้เคียงมารับบริการ จำนวนกว่า 500 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก