ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลเตรียมเร่งเพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 17/06/13

รัฐบาลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนายการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “ทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการทุกมิติ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนแนวคิดคนพิการจากเป็นภาระ ให้เป็นพลังสังคม โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมของคนในสังคม สิ่งสำคัญต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มผลผลิตแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์

นางนภา กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นแกนกลางการบูรณาการงานด้านคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และองค์กรคนพิการ ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก