ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อบรมให้ความรู้สิทธิด้านแรงงาน ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในพื้นที่ จ.ลำปาง เน้นให้ผู้ประกอบการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ลงข่าว: 17/06/13

ที่ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการ “ส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในจังหวัดลำปาง” โดยมีเจ้าของสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป จำนวนมากกว่า 100 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ เกิดความเข้าใจ รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด และได้ตระหนักเห็นความสำคัญสามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเพื่อให้สถานประกอบกิจการได้มีแนวทางในการปฏิบัติ ต่อแรงงานที่กฎหมายให้การคุ้มครองเป็นพิเศษ ได้แก่ แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานคนพิการ และแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฝึกอบรมมี นายสมพงษ์ เย็นแก้ว อัยการศาลสูงจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในการจ้างงาน” และเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว” รวมถึงกรณีศึกษาที่นายจ้างควรพึงระวัง เนื่องจากเสี่ยงต่อการกระทำผิด ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ นายวีรพันธ์ แก้วรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่น มาบรรยายเรื่อง “บทบาทนายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่องค์กร” และนายสุทธิวงศ์ กติกา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บรรยายในเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองแรงงาน”

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก