ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปราจีนบุรีจัดการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนคนพิเศษให้รอบรู้ทันสถานการณ์สาธารณภัย

วันที่ลงข่าว: 14/06/13

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายวีร์รวุทธ์ ปุตรเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนคนพิเศษ(ผู้มีความต้องการความจำเป็นพิเศษ)ให้รอบรู้ทันสถานการณ์สาธารณภัย ณ โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการทางสาธารณภัย แก่เยาวชนคนพิเศษ(ผู้มีความต้องการความจำเป็นพิเศษ) ซึ่งได้แก่ ผู้พิการหูไม่ได้ยินเสียง พูดไม่ได้ หรือมีสติปัญญาตำกว่าคนปกติ พร้อมทั้ง สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเยาวชน อายุ 3-18 ปี ในสังกัดโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี และโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 230 คน

นายวีร์รวุทธ์ ปุตรเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฝึกอบรมแก่กลุ่มเยาวชนคนพิเศษนี้ เป็นโครงการที่ต้องการให้เยาวชนบุคคลพิเศษ ได้มีความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายการป้องกันสาธารณภัยที่ดี และลดความสูญเสียของทรัพย์สินและชีวิต ได้อีกทางหนึ่ง จากนั้น นายวีร์รวุทธ์ ปุตรเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินเยี่ยมชมการฝึกทักษะในฐานต่างๆแก่กลุ่มเยาวชนคนพิเศษ(ผู้มีความต้องการความจำเป็นพิเศษ) โดยมีวิทยากรคอยให้ความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ การฝึกซ้อมหนีไฟที่จำเป็น ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนคนพิเศษ(ผู้มีความต้องการความจำเป็นพิเศษ) เป็นอย่างดี

นายวิทยา มากปาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนคนพิเศษ(ผู้มีความต้องการความจำเป็นพิเศษ)ให้รอบรู้ทันสถานการณ์สาธารณภัย จะดำเนินการระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งจะใช้วิธีบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับอบรม 2 กลุ่ม คือระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะอบรม จำนวน 10 หัวข้อวิชา โดยมีคณะวิทยาการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก