ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อีซูซุ เชิญรับทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 13/06/13

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้จัดทำ “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา โดยมอบให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ เกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา - ต้องเป็นคนตาบอด คนหูหนวก หรือคนพิการทาง...การเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ ระดับมัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕ สำหรับระดับอุดมศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป มีคะแนนในสายวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ส่วนสายสังคมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ทั้งนี้ ทุนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา มีจำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท และทุนอุดมศึกษา มีจำนวน๒๐ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คนพิการที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑นิ้ว ๑รูป สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดและเกียรติบัตรอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ และผู้ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ – ๑)สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชั้น๓ ห้องเลขที่ ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๔๐๐ ติดต่อคุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๒ ๓๕๔๔-๒๖๐-๑ ตั้งแต่วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐น. หรือ ๒) มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ โดยติดต่อได้ที่ คุณนันทชัย ดวงยี่หวา / คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล ๐๒ ๙๖๖๒-๑๑๑ ต่อ๓๓๖๕ หรือ ๓๓๗๗ หรือ ๐๒ ๙๖๖๒-๑๘๘-๙๐ โทรสาร ๐๒ ๕๑๓-๖๘๖๓ ๐๒ ๙๖๖-๒๒๙๗

ที่มาของข่าว สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก