ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หลักสูตรช่างเชื่อมสำหรับคนหูหนวก

วันที่ลงข่าว: 13/06/13
วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นาตยา แก้วใส นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมประชุมการจัดการอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมสำหรับคนหูหนวก จากงานวิจัยรูปแบบการพัฒนาคนหูหนวกเพื่อการประกอบอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นาตยา แก้วใส นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมประชุมการจัดการอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมสำหรับคนหูหนวก
ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก