ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเลย 100 แห่ง

วันที่ลงข่าว: 13/06/13

สาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเลย 100 แห่ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมงานพัฒนาสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมสัมมนา นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 100 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมงานพัฒนาสุขภาพตามทิศทางการกระจายอำนาจ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ตามการบูรณาการของ 3 หน่วยงาน

นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาสุขภาพ ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณหมวดส่งเสริมสุขภาพชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 บาทต่อหัวประชากร และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบตามสัดส่วน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเฉพาะแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทำให้ก่อเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนโดยการบริหารกองทุนฯ ของชุมชนท้องถิ่นเอง

นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สำหรับปี 2556 จังหวัดเลย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานต่อเนื่องทั้งสิ้น 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่ ดังนั้นนายกเทศมนตรีและนายก อบต. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการดำเนินงานฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และการประชุมสัมมนาในวันนี้เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปจัดวางแผนปฏิบัติการของกองทุนระดับสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก