ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบต.น้ำโมง จ.หนองคาย จัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว

วันที่ลงข่าว: 12/06/13

วันที่  11 มิ.ย. 56  เวลา 11.00 น. นายอนุรัฐ ไทยตรง นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

นายสุเทพ นาคเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง กล่าวว่า ปัจจุบันการดำรงชีวิตของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิม ผู้คนส่วนใหญ่ยึดติดค่านิยมในการบริโภคสื่อ เช่น สื่อโฆษณา การใช้ชีวิตเป็นแบบหรูหรา ฟุ่มเฟือย ชอบความสะดวกสบาย นิยมวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตวิญญาณ เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ติดเกมส์ ชอบใช้จ่ายซื้อของกินของใช้ที่มีราคาแพง ชอบเข้าห้างสรรพสินค้า รักสนุก ชอบการตัดสินด้วยการแข่งขัน ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง สังคม ขาดคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลศาสนา ส่วนด้านการวางตัวของเด็กและเยาวชน กิริยาท่าทางไม่นอบน้อม ไม่สุภาพ ไม่เคารพผู้ใหญ่เหมือนเช่นอดีตกาล และด้านครอบครัว ก็ขาดความใกล้ชิดสนิทสนมกันภายในครอบครัว สมาชิกทุกคนต่างมีกิจกรรมของแต่ละคน ไม่ชอบทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

สำหรับสังคมปัจจุบันทำงานแข่งกับเวลา ผู้นำครอบครัวต้องรับภาระทางเศรษฐกิจ รายจ่ายมากกว่ารายรับ การดูแลสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ลูกหลานขาดความใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อแม่ ความรักความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยถอยลงไปทุกที เกิดช่องว่างทำให้คนในชุมชนตกเป็นทาสของอบายมุข กินเหล้า เล่นการพนัน เสพยาเสพติด ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV / เอดส์ ถือเป็นปัญหาหรือภาระของสังคม ส่วนเรื่องการอุปโภค บริโภค เป็นไปแบบรีบเร่ง อาหารจานด่วน ได้รับสารอาหารไม่ครบห้าหมู่ สุขลักษณะการประกอบอาหารที่อาศัยเวลาน้อยที่สุดก็อิ่มได้ ชอบซื้ออาหารสำเร็จรูป สารเคมี สิ่งปลอมปน อาหารเป็นพิษ มักจะมากับอาหารที่บริโภคเข้าไป จนเกิดการสะสม ตกค้างของสารพิษในร่างกาย มีผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงไปโดยไม่รู้ตัว สภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวเกิดเป็นมลพิษ การทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ ลำคลอง เกิดการเน่าเหม็น การใช้ถุงยางพลาสติกและภาชนะที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน การไม่แยกขยะก่อนทิ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง กล่าวต่อว่า จากสาเหตุและปัญหาเหล่านี้ที่ทุกคนในชุมชนต้องได้รับผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว เพื่อให้มีช่องทางให้กับสังคม ชุมชนร่วมมองเห็นปัญหาของตนเอง ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันตามแนวทางแบบพอเพียง ตามพระราชดำรัสของในหลวงชุมชนมีการดูแลห่วงใยกัน ช่วยกันทำให้ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดการเปลี่ยนแปลง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มองเห็นศักยภาพของชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนรวมถึงสังคมให้น่าอยู่ โดยเริ่มจากครอบครัว สร้างสุขภาพจิตที่ดี สร้างสุขภาพกายที่ดี ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ครอบครัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2556 มีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ มาให้ความรู้

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก