ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม

วันที่ลงข่าว: 04/06/13

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุ การพัฒนาคนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม

นางระรินทิพย์ ศิริโรรัตน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำรายงานประจำปี 2555 ถึงผลการดำเนินงานเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายและให้การสนับสนุนงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาและผลิตบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของภาคการผลิตและการบริการ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง พม.จะปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายของประเทศ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยอมรับว่า การทำงานทุกขั้นตอน หลายกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกัน เช่น การพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และคนพิการ ให้มีคุณภาพ มีอาชีพ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจ ภาคอุสาหกรรม ซึ่งต้องร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สิ่งสำคัญคนไทยทุกคน ต้องมีงานทำและต้องเก่งภาษาอังกฤษ เนื่องจากต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อความหมายกับชาวต่างชาติที่จะเข้ามา อีกทั้งควรเพิ่มทักษะการทำงานให้กับสตรีมากขึ้น เพื่อสามารถแข่งขันกับแรงงานต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก