ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจ.พะเยา เปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2556

วันที่ลงข่าว: 03/06/13

นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก จะเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2556 ในระหว่างวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โดยคุณสมบัติของผู้รับการจัดสรร ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับจัดสรรได้ คือ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม่เท้าและไม้ค้ำยัน และอุปกรณ์อื่น เช่น ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ เป็นต้น โดยจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการและสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ ผู้พิการสามารถติดต่อขอรับแบบคำขอได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.054 – 431111 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก