ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้ประสบภัยทางถนนรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 03/06/13

นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก จะจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการตามความเหมาะสมและสภาพการใช้งานได้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท อุปกรณ์ช่วยเหลือที่ขอรับการจัดสรรได้ เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าหรือไม้คำยัน ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ หรือเตียงนอนสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผู้สนใจขอรับการช่วยเหลือให้ยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ได้ที่กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 4382 1703 ต่อ 13 ในระหว่างวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2556 นี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก