ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับผู้ขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ลงข่าว: 31/05/13

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับผู้ขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาก่อน หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครให้ผู้พิการยื่นขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2556 โดยผู้สนใจสามารถยื่นคำขอได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 สำหรับผู้พิการที่จะยื่นขอรับการช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับการจัดสรร ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน หรือ อุปกรณ์อื่น ได้แก่ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ โดยกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับผู้พิการตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆ ไป โดยผู้พิการที่ประสงค์ขอรับจัดสรรเงินยื่นคำขอพร้อมเอกสารต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 0411 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก