ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านสังคม 4 ด้าน

วันที่ลงข่าว: 31/05/13

นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center หรือ OSCC ว่า รัฐบาล โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก ประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยราชการอื่นและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาภายใต้แนวคิด การบูรณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาค เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาล มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย

รัฐบาล ได้มอบหมาย ให้ 4 กระทรวงหลักร่วมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม มอบกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาการค้ามนุษย์ มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัญหาแรงงาน มอบให้กระทรวงแรงงาน และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว มอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นภายใต้สถานการณ์ความเจริญด้านเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จำเป็นต้องเตรียมการรับมือกับปัญหาสังคมจำนวนมากที่จะเข้ามา ซึ่งอาจส่งผลกระทบในหลายด้าน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก