ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบวุฒิบัตรผู้จบการศึกษา “โครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ กศน.”

วันที่ลงข่าว: 31/05/13

วันที่ 30 พ.ค. 56 นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพิการ กศน. โดยมี นายพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะครู และนักศึกษาผู้พิการ กศน. เข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมประยูรสุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคนพิการ กศน. มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 110 คน และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สำหรับโครงการดังกล่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาพิการของสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคนพิการมีความรู้ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท อีสท์วอเตอร์ จำนวน 300,980 บาท ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 11 เครื่อง และจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้ครูผู้สอนคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก